Obnova rodinných domů: Kolik peněz na rekonstrukci můžete získat

Jakou maximální výši finančních prostředků lze dostat na obnovu rodinného domu (RD) a jak se jejich výše určuje?

Výše poskytnutých finančních prostředků na obnovu RD nepřekročí:

14 000 eur v případě projektů, které dosáhnou úspory primární energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu před obnovou,
19 000 eur v případě projektů, které dosáhnou úspory primární energie více než 60 % oproti stavu před obnovou a zároveň 60 % žadatelům skutečně vynaložených způsobilých výdajů bez DPH.
Rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji a finančním příspěvkem nese příjemce.

Sociálně znevýhodněné skupiny

V případě, že má žadatel ke dni předložení žádosti trvalý pobyt v RD nejméně 1 rok, na jehož obnovu žádá poskytnutí prostředků a zároveň:

má v osobní péči osobu mladší 18 let s těžkým zdravotním postižením (dítě) nebo
je osobou s těžkým zdravotním postižením nebo
žije ve společné domácnosti s osobou s těžkým zdravotním postižením
je osamělým rodičem, který má v osobní péči dítě nebo žije ve společné domácnosti s vícedětnou rodinou, resp. ve společné domácnosti tvořené vícedětnou rodinou; může žádat o poskytnutí zvýšené intenzity prostředků mechanismu.
Výše uvedená podmínka musí být splněna minimálně do doby vyplacení prostředků. Věk dítěte mladší 18 let musí být splněn ke dni podání žádosti.

Výše finančních prostředků poskytnutých na obnovu v takovém případě nepřekročí 15 000 eur, přičemž v případě, že bude dodavatel stavebních prací, resp. zařízení plátcům DPH, příspěvek se zvýší o příslušnou část DPH. Rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji a finančním příspěvkem, nejméně však 5 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů, nese příjemce.

Výše způsobilých výdajů (za účelem vyčíslení výše finančních prostředků, které lze na obnovu rodinného domu poskytnout) nepřekročí součet maximálních výšek oprávněných výdajů bez DPH na žadatelem realizované skupiny opatření, resp. opatření, a to:

Skupina opatření A

  • zlepšení tepelně-technických vlastností budovy (zahrnuje stavební práce včetně použitého materiálu)

zateplení obvodového pláště 75 eur/m2
zateplení střešního pláště
a. zateplení střešního pláště 24 eur/m2 b. zateplení střešního pláště včetně výměny střešní krytiny 62 eur/m2 3. výměna otvorových konstrukcí 230 eur/m2 4. zateplení podlahy nevytápěného podkroví 20 eur/m2 5. zateplení stropu nevytápěného suterénu 53 eur/m2

Šance pro obnovitelné zdroje: Jak je to s příspěvkem od státu?
Skupina opatření B

  • instalace zdroje energie (včetně jeho uvedení do provozu)

tepelné čerpadlo 950 eur/kW, maximálně 11 400 eur
fotovoltaický panel 830 eur/kW, maximálně 2 500 eur
solární kolektor 670 Eur/kW, maximálně 2 330 eur
plynový kondenzační kotel
a. cena kotle, práce související s instalací a revizní správa 1 500 eur. rozvody, expanzní nádoba, související práce, zásobník na vodu 1 500 eur 5. rekuperace

Young happy couple surfing the Internet on a computer during home renovation process.

decentrální (lokální) systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 3 000 eur
centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 6 395 eur

  1. jiný tepelný zdroj včetně souvisejících prací a přidružených nákladů

cena tepelného zdroje včetně souvisejících prací a přidružených nákladů 1 200 eur
rozvody, expanzní nádoba, zásobník na vodu, související práce 1 500 eur
Skupina opatření C

  • zelená střecha

intenzivní 84 eur/m2
extenzivní 74 eur/m2

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram